Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/2647
Назва: Інформаційна економіка і публічне управління: теоретико-прикладні аспекти
Інші назви: Information economics and public management: theoretical and applied aspects
Автори: Бодров, В. Г.
Матвейчук, Л. О.
Bodrov, V. H.
Matveichuk, L. O.
Ключові слова: інформаційна економіка
публічне управління
публічне адміністрування
електронне урядування
information economy
public administration
public administration
e-government
Дата публікації: 18-вер-2017
Видавництво: Університет митної справи та фінансів
Бібліографічний опис: 1. Бажал Ю. М. Інформаційна економіка [Електронний ресурс] / Бажал Ю. М. – Режим доступу : http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/bitstream/123456789/2430/1/Bazhal_ Informatsiyna_ekonomika.pdf 2. Пріоритети національного економічного розвитку в контексті глобалізаційних викликів : монографія у 2 ч. – Ч. 1 / за ред. В. М. Гейця, А. А. Мазаракі. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. – 389 с. 3. Маслов А. Теорія інформаційного суспільства як методологічна основа теорії інформаційної економіки / А. Маслов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2011. – № 123. – С. 24–28. 4. Плескач В. Л. Формування ринку інформаційних послуг в Україні : дис. ... д-ра екон. наук : 08.02.03 / В. Л. Плескач ; Науково-дослідний фінансовий ін-т при Міністерстві фінансів України. – К., 2006. – 446 с. 5. Європа та Глобальне інформаційне суспільство. Рекомендації Європейській раді : збірник “Європа на шляху до інформаційного суспільства” / Матеріали Європейської Комісії 1994–1995 рр. – К. : Державний комітет зв’язку та інформатизації України. Зв’язок, 2000. 6. Гринкевич С. С. Теоретико-прикладні аспекти інформаційної економіки в Україні / С. С. Гринкевич, О. І. Іляш. – К. : Стратегічні пріоритети, 2015. – № 1 (34). – С. 56–62. 7. Бахрах Д. Н. Административное право / Бахрах Д. Н., Россинский Б. В., Старилов Ю. М. – М. : Норма, 2008. – 816 с. 8. Міненко М. А. Трансформація системи державного управління в сучасні моделі регулювання суспільства [Електронний ресурс] / М. А. Міненко // Державне управління: удосконалення та розвиток. Електронне фахове видання. – Режим доступу : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=581 9. Семенчук Т. Б. Сутність категорії “Публічне адміністрування” та передумови її формування / Т. Б. Семенчук // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2013. – № 42. – С. 385–390. 10. Енциклопедія державного управління : довід. вид. у 8 т. – Т. 8. Публічне врядування / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; наук. редкол.: Ю. В. Ковбасюк (голова), В. П. Трощинський, Ю. П. Сурмін та ін. ; наукова редакція 8-го тому: В. С. Загорський (голова) С. О. Телешун (співголова), А. В. Ліпенцев та ін. – К. : НАДУ ; Львів : ЛРІ НАДУ, 2011. – 710 с. 11. Аврамчикова Н. Т. Государственное и муниципальное управление : учебное пособие / Аврамчикова Н. Т. – Красноярск : Сибирский государственный аэрокосмический университет, 2008. – 148 с.12. Куйбіда В. С. Організація публічної служби України : монографія / В. С. Куйбіда, О. В. Хорошенюк. – Кам’янець-Подільський : Зволейко Д. Г. [вид.], 2016. – 271 с. 13. Публічне управління: шляхи розвитку : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 листоп. 2014 р.) : у 2 т. / [за наук. ред. Ю. В. Ковбасюка, С. А. Романюка, О. Ю. Оболенського]. – К. : НАДУ, 2014. – Т. 1. – 150 с. 14. Чернов С. І. Текст лекцій з дисципліни “Публічне адміністрування” (для студентів усіх форм навчання за спеціальністю 7.03060101, 8.03060101 “Менеджмент організацій і адміністрування” (за видами економічної діяльності) / С. І. Чернов, С. О. Гайдученко ; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Х. : ХНУМГ, 2014. – 97 с. 15. Глосарій Програми розвитку ООН [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.unpan.org/Directories/UNPublicAdministrationGlossary 16. Краткий экономический словарь / под ред. А. Н. Азрилияна. – 2-е изд., доп. и перераб. – М. : Институт новой экономики, 2002. – 1088 с. 17. Сурмін Ю. П. Методологічні аспекти реформування державного управління в Україні [Електронний ресурс] / Сурмін Ю. П. – Режим доступу : http://www.academy. gov.ua/ej/ej11/txts/10sypduu.pdf 18. Responsive and Accountable Public Governance: 2015 WORLD PUBLIC SECTOR REPORT: United Nations Publication. Department of Economic and Social Affairs. – New York, 2015. – 123 p. 19. Електронне урядування в Україні: аналіз та рекомендації. Результати дослідження / О. А. Баранов, І. Б. Жиляєв, М. С. Демкова та ін. ; за ред. І. Г. Малюкової. – К. : Поліграф-Плюс, 2007. – 254 с. 20. Інформаційна складова державної політики та управління : монографія / С. Г. Соловйов, О. Є. Бухтатий, Ю. В. Нестеряк та ін. ; за заг. ред. д.держ.упр., проф. Н. В. Грицяк. – К. : К.І.С., 2015. – 320 с. 21. Клімушин П. С. Електронне урядування в інформаційному суспільстві : монографія / П. С. Клімушин, А. С. Серенок. – Х. : Магістр, 2010. – 312 с. 22. Семенченко А. І. Електронне урядування в Україні: проблеми та шляхи вирішення / А. І. Семенченко // Електронне урядування. – 2010. – № 1. – С. 6–17. 23. Концепція розвитку електронного урядування в Україні [Електронний ресурс] / О. А. Баранов, М. С. Демкова, С. В. Дзюба та ін. ; за ред. А. І. Семенченко. – К., 2009. – 15 с. – Режим доступу : http://nc.da-gov.adamant.ua/menu/.../doc/posib.doc 24. Про Стратегію сталого розвитку “Україна–2020” [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 12.01.2015 р. № 5\2015. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5/2015 25. Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 р. [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 р. № 385. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF 26. Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 р. № 835. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/ laws/show/835-2015-%D0%BF
Серія/номер: Публічне управління та митне адміністрування;№2(15); 2016
Короткий огляд (реферат): Розглянуто сутність ключових понять “інформаційна економіка”, “публічне управління”, “публічне адміністрування”, “електронне урядування”, виділено їх характерні ознаки та взаємозв’язки. Розкрито сучасний стан розвитку публічного управління в умовах формування інформаційної економіки у контексті електронного урядування.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://hdl.handle.net/123456789/2647
ISSN: 2310-9653
Розташовується у зібраннях:2016/№2(15)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
3.pdfЕлектронне видання358,41 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.