Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/2477
Назва: Управління персоналом. Практикум : навч. посіб
Автори: Петруня, Ю. Є.
Коляда, С. П.
Ковтун, Н. С.
Ключові слова: адаптація працівників
адміністративні методи управління
кадрова політика
атестація персоналу
делегування повноважень
ділова етика
елементи корпоративної культури
кадровий менеджмент
кадровий резерв
корпоративна культура
лідер
методи оцінки праці
навчання персоналу
організаційна культура
оцінка праці
паблік рілейшнз (PR)
персонал
посадові інструкції
працездатність
професійна етика
соціальна відповідальність
харизма
Дата публікації: 6-чер-2017
Видавництво: Університет митної справи та фінансів
Бібліографічний опис: 1. Арредондо Л. Искусство деловой презентации : пер з англ. / Л. Арредондо. – М. : Орбита, 2012. – 654 с. 2. Балабанова Л. Управління персоналом : навч. посіб. / Л. Балабанова, О. Сардак. – К. : Професіонал, 2006. – 511 с. 3. Веснин В.Р. Менеджмент: учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. / В. Р. Веснин.– М.: Проспект, 2012. 4. Виноградський М. Д. Управління персоналом : навч. посібн. / М. Д. Виноградський, С. В. Беляєва, А. М. Виноградська. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 504 с. 5. Виханский О.С. Менеджмент: учебник. – 5-е изд., стереотип. / О.С. Виханский– М.: Магистр; ИНФРА-М, 2011. 6. Дафт Р. Л. Менеджмент / Р. Л. Дафт. – 8-е изд., перераб. и доп. – СПб. : Питер, 2011. – 832 с. 7. Егоршин А. П. Управление персоналом : учебник для вузов. / А. П. Егоршин. – 4-е изд. – Новгород : НИМБ, 2010. – 720 с. 8. Егоршин А.П. Мотивация трудовой деятельности: учебное пособие. / А. П. Егоршин. – 3-е изд., перераб и доп. – М.: ИНФРА-М, 2011. 9. Егоршин А.П. Организация труда персонала: учебник / А.П. Егоршин, А.К. Зайцев. – М.: ИНФРА-М, 2011. 10. Жуковська В. М. Управління персоналом. Практикум : навч. посібн. / В. М. Жуковська, І. П. Миколайчук. – К. : Київ. нац. торг.-екон. унт, 2008. – 293 с. 11. Завьялова Е.К. Особенности управления человеческими ресурсами инновационно-активных компаний / Е.К. Завьялова // Вестник СПбУ. Сер.8. Менеджмент. - 2012. – Вып.2. – С.78-106. 12. Захарова Л.Н. Психология управления: учебное пособие. / Л.Н. Захарова – М.: Логос, 2011. 13. Ишунин П. Управление рисками персонала: проблемы и решения / П. Ишунин // Кадровик. – 2011. - №3. – С.129-135. 14. Кибанов А. Методология оценки экономической и социальной эффективности совершенствования управления персоналом / А.Я. Кибанов // Кадровик. – 2010. - №12. – С.32-43. 15. Кибанов А.Я. Конфликтология: учебник / А.Я. Кибанов, Д.К. Захаров, В.Г. Коновалова. – 2-е изд, перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2012. 16. Котова Л. Ключевые показатели эффективности системы управления персоналом / Л.Котова // Кадровик. – 2010. - №12. – С.44-50. 17. Кошелева Ю. Мотивация персонала / Ю. Кошелева, М. Архипов, М. Токарева // Управление персоналом. – 2012. - №16. – С.12-34. 18. Красовский Ю.Д. Организационное поведение: учебник. – 4-е изд., прераб. и доп. / Ю.Д. Красовский – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.184 19. Крушельницька О. Управління персоналом : навч. посіб. / О. Крушельницька, Д. Мельничук. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Кондор, 2005. – 304 с. 20. Кузьмін О. Є. Креативний менеджмент : навч. посіб. / О. Є. Кузьмін, С. В. Князь, І. В. Литвин, Д. К. Зінкевич. – Л. : Нац. ун-т “Львівська політехніка”, 2010. – 151 с. 21. Менеджмент персоналу : навч. посібн. / [Данюк В. М., Петюх В. М., Цимбалюк С. О. й ін.]; за заг. ред. В. М. Данюка, В. М. Петюха. – К. : КНЕУ, 2005. – 398 с. 22. Мистецтво управління персоналом / уклад.: Л. Савицька, В. Тарнавський та ін.; [пер. з рос.: Л. Метелюк та ін.] – К. : Вид-во Олексія Капусти, 2002. – Кн. 1: Таланти і лідери. – 299 с. 23. Михайлова А. «Четыре колеса» адаптации персонала / А. Михайлова // Кадровик. – 2011. - №2. – С.115-124. 24. Одегов Ю. Подходы к управлению человеческими ресурсами и их влияние на оценку эффективности работы с персоналом / Ю. Одегов, Л. Котова // Кадровик. – 2011. - №2. – С.82-90. 25. Савельєва В. С. Управління персоналом : навч. посібн. / В. С. Савельєва, О. Л. Єськов. – 2-е изд., перероб. и доп. – К. : Професіонал, 2015. – 366 с. 26. Савченко В. Управління розвитком персоналу : навч. посібн. / В. Савченко. – 2-е изд., перероб. и доп. – К. : КНЕУ, 2012. – 345 с. 27. Соломанидина Т.О. Организационная культура компании: учебное пособие./ Т.О. Соломанидина– М.: ИНФРА-М, 2011. 28. Управління персоналом : навч. посібн. / М. Д. Виноградський, С. В. Бєляєва, А. М. Виноградська, О. М. Шкапова. – 2-е изд., перероб. и доп. – К. : Центр навч. літ-ри, 2014. – 512 с. 29. Хміль Ф. Управління персоналом : підручн. / Ф. Хміль. – К. : Академвидав, 2006. – 487 с. 30. Энкельманн Н. Б. Харизма. Личностные качества как средство достижения успеха в профессиональной и личной жизни : пер. с нем. / Н. Б. Энкельманн. – М. : Интерэксперт, 2000. – 272с. 31. База даних “Проблеми теорії та практики управління” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ptpu.ru/. – Заголовок з екрана. 32. Бібліотека економічної і ділової літератури [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ek-lit.agava.ru/. – Заголовок з екрана. 33. Економіка. Проблеми теорії та практики [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nauka-osvita.com.ua/. – Заголовок з екрана. 34. Менеджмент. Методологія та практика [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.management.com.ua/. – Заголовок з екрана. 35. Науково-освітній портал “Економіка і управління на підприємстві” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eup.ru/. – Заголовок з екрана
Серія/номер: Навчальне видання;2016
Короткий огляд (реферат): У навчальному посібнику розглянуто ключові питання управління персоналом у сучасних економічних умовах. Проаналізовано основні складові системи управління персоналом, функції організації в управлінні персоналом, напрямки й інструменти розвитку персоналу організації та його вплив на ефективність її діяльності. До кожної теми в посібнику міститься теоретичний матеріал, що розкриває основну проблематику теми, а також тестові завдання, завдання на правильне визначення термінів і понять, задачі та ситуаційні завдання. Рекомендовано для студентів, які вивчають дисципліни “Управління персоналом” і “Менеджмент персоналу”.
Опис: Управління персоналом. Практикум : навч. посіб. / Ю. Є. Петруня, С. П. Коляда, Н. С. Ковтун. – 2-ге вид., переробл. і допов. - Дніпропетровськ : Університет митної справи та фінансів, 2016. – 210 с.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://hdl.handle.net/123456789/2477
ISBN: 978-966-328-103-2
Розташовується у зібраннях:Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Управління персоналом.pdfелектронне видання1,07 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.