Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/2182
Назва: Бюджетний потенціал забезпечення сталого людського розвитку в Україні
Інші назви: Budgetary potential of providing sustainable human development in Ukraine
Автори: Лисяк, Л. В.
Качула, С. В.
Ключові слова: бюджет
бюджетна політика
бюджетний потенціал
розвиток людського потенціалу
сталий людський розвиток
budget
budgetary policy
budgetary potential
development of human potential
sustainable human development
Дата публікації: 24-кві-2017
Видавництво: Університет митної справи та фінансів
Бібліографічний опис: 1. Балацький Є. О. Теоретичні підходи до визначення бюджетного потенціалу міста та основні засади його формування / Є. О. Балацький, А. О. Бойко // Збірник наукових праць Харківського інституту банківської справи. – 2011. – Вип. 1 (10). – Ч. ІІ. – С. 212–216. 2. Боронос В. Г. Методологічні засади управління фінансовим потенціалом території : монографія / В. Г. Боронос. – Суми : Сумський державний університет, 2011. – 310 с. 3. Возняк Г. В. Фінансовий потенціал регіону та проблеми його оцінки [Електронний ресурс] / Возняк Г. В. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/15_APSN_2010/ Economics/66671.doc.htm 4. Геєць В. М. Економіка України: проблеми і перспективи / В. М. Геєць // Економіка і прогнозування. – 2015. – № 4. – С. 7–22. 5. Геєць В. М. Суспільство, держава, економіка: феноменологія взаємодії та розвитку / Геєць В. М. ; НАН України ; Ін-т економ. та прогнозув. НАН України. – К., 2009. – 864 с. 6. Голодова Ж. Г. Формирование и управление финансовым потенциалом региона в целях обеспечения его экономического роста : автореф. дисс. на соискание уч. степени д-ра экон. наук : 08.00.10 / Ж. Г. Голодова. – М., 2010. – 44 с. 7. Карлін М. І. Необхідність урахування принципів фіскальної соціології в соціальній політиці України / М. І. Карлін // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. – 2012. – № 5 (230). – С. 28–31. 8. Кириленко О. П. Державні фінанси та людський розвиток: діалектика взаємозв’язку / О. П. Кириленко, О. І. Тулай // Фінанси України. – 2014. – № 10. – С. 42–54. 9. Крупка М. І. Фінансові методи активної соціальної політики / М. І. Крупка // Фінанси України. – 2002. – № 7. – С. 3–13. 10. Луніна І. О. Ризики державних фінансів України та шляхи їх мінімізації / І. О. Луніна // Фінанси України. – 2012. – № 2. – С. 4–15. 11. Пасічник Ю. В. Бюджетний потенціал економічного зростання в Україні : [монографія] / Ю. В. Пасічник. – Донецьк : ТОВ “Юго-Восток, Лтд ”, 2005. – 642 с. 12. Чугунов І. Я. Теоретичні основи системи бюджетного регулювання / Чугунов І. Я. – К. : НДФІ, 2005. – 259 с. 13. Шумська С. С. Фінансовий потенціал України: методологія визначення та оцінки / С. С. Шумська // Фінанси України. – 2007. – № 5. – C. 55–65. 14. Доклад о человеческом развитии 2015 “Труд во имя человеческого развития” [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://hdr.undp.org/sites/default/files/ hdr15_standalone_overview_ru.pdf 15. Проект основних напрямів бюджетної політики на 2016 рік [Eлектронний ресурс] : схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 р. № 314-р. – Pежим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511 =54761 16. Иванова Т. Б. Методические подходы к оценке регионального финансового потенциала / Т. Б. Иванова, Р. А. Прокопенко // Фундаментальные исследования. – 2008. – № 1. – С. 155–157. 17. Лучка А. В. Бюджетний потенціал фінансової незалежності місцевого самоврядування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 08.00.08 / А. В. Лучка ; Тернопільський національний економічний ун-т. Тернопіль, 2009. 20 с. 18. Люта О. В. Бюджетний потенціал як визначальний чинник фінансового забезпечення розвитку регіону [Eлектронний ресурс] / О. В. Люта // Ефективна економіка. – 2013. – № 12. – Pежим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/ ?op=1&z=2584 19. Михненко А. Світові моделі соціальної політики: уроки для України / А. Михненко, Н. Щур // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2011. – Вип. 2. – С. 219–227. 20. Макарова О. В. Соціальна політика в Україні : монографія / О. В. Макарова ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України. – К., 2015. – 244 с. 21. Податковий кодекс України (станом на 31.05.2016 р.) [Eлектронний ресурс]. – Pежим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 22. Лисяк Л. В. Концептуальні засади бюджетної політики у сфері державних видатків / Л. В. Лисяк // Формування ринкової економіки в Україні : зб. наук. праць. – Вип. 19: Фінансово-економічні проблеми розвитку економіки України. – Львів : ЛНУ, 2009. – С. 358–364. 23. Офіційний сайт Міністерства фінансів України [Eлектронний ресурс]. – Pежим доступу : http://www.minfin.gov.ua/news/bjudzhet/vidatkova-politika 24. Гріневська С. М. Нова соціальна політика держави як потенціал соціоекономіки / С. М. Гріневська // Соціоекономіка : зб. наук. праць. – Донецьк : ІЕП НАНУ, 2010. – С. 82–99.
Серія/номер: Науковий погляд: економіка та управління;№ 1 (55), 2016
Короткий огляд (реферат): Проаналізовано питання використання бюджетного потенціалу Зведеного бюджету України в контексті фінансового забезпечення людського розвитку. Окреслено основні проблеми, що перешкоджають реалізації соціальної функції держави. Визн ачено можливості підвищення ефективності бюджетних видатків на розвиток людського потенціалу як підґрунтя сталого людського розвитку.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://hdl.handle.net/123456789/2182
ISSN: 2310-0672
Розташовується у зібраннях:2016/1

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
ilovepdf_com-14-22.pdfЕлектронне видання1,16 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.