Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/2177
Назва: Економічна безпека держави: погляд крізь призму митного контролю
Інші назви: The Economic Security o f the Stale: a Custotns Control Perspective
Автори: Мазур, A.B.
Mazur, А. У.
Ключові слова: економічна безпека
митний контроль
економічна безпека держави
митний пост-аудит і аналіз митних ризиків
ризик вчинення митного правопорушення
economic security
customs control
the economic security' of the state
the customs post audit and analysis of customs risks
the risk o f committing customs о flenses
Дата публікації: 18-кві-2017
Бібліографічний опис: 1. Andruseac G. Economic security - new approaches in the context of globalization // CES Working Papers. 2015. Vol. 7(2), issue 2. P 232- 240. URL: http: "ccswp.uaic.ro/articles/CESWP2015 VH2AND pdf 2. Nesadurai H. Conceptualising Economic Security in an Era of Globalisation: What Does the East Asian Experience Reveal? // CSGR Working Paper. 2005. No. 157/05 February' 2005. URL: http://wrap warwick.ac. uk/1963/1 /WRAP Nesadurai wpl 5705.pdf 3. Власюк O.C., Базилюк Я.Б., Давиденко C.B. Ризики і загрози економічній безпеці України у 2015 - 2016 pp. та механізми їх мінімізації: аналітична записка - К.: НІСД 13 с. URL: http://www.niss.gov.ua/content/articlesTiles'ruzuku /agrozu 1 -bab4e.pdf 4. Яремко I I. Економічна безпека як складова національної безпеки держави // Інтегроване стратегічне управління: проблеми адміністрування, економічної безпеки та проектної діяльності: тези доповідей першої міжвузівської наг> ково-пракі ичної конференції, 24 26 квітня 2013 року, Львів / Національний університет «Львівська політехніка» - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. С. 74-75. 5. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року «Про Стратегію національної безпеки України»: Указ Президента України від 26.05.2015 № 287/2015. URL: http: z/zakon5 rada gov ua/1 aws/show/287/2015/рагап7#п7 98 6. Рогаті на Л.П. Методологічні гасали визначення категорій економічної безпеки суб'єктів господарювання // Електронне нау кове фахове видання «Ефективна економіка» 2015. №12. URL http://www.cconomy. nay kacom. ua/pdf/12_2015/59. pdf 7. Баран ні к В. Економічна безпека підприємства як складова економічної безпеки держави // Науковий вісник Одеського національного економічного університету 2016. № 2. С. 5-20. URL http://nbuv.gov ua/U.TRN/Nv_2016_2_3 8. Кантор Н. Історико-правовии аспект дослідження поняття «економічна безпека» // Актуальні питання гуманітарних наук. 2016. Вип. 15 С 67-72 URL http://drohobvch.nct/youngsc/ AQGS/2016_ 15/67-_%D0%9Ao/oD0%B0%D0%BD% D1 %82% D0% BE %Dl%80.pdf 9. Фень К С. Ретроспективний огляд поняття «економічна безпека» // Молодий вчений 2016. № 2 (29). С. 98-102. URL: http://molodyvcheny.ui.ua/files/joumal/2016/2/24 pdf 10. Абалкин Л.И. Избранные труды в 4 томах Т4 М.. 2000. 799 с. И. Андрійчук В.Г Економічна безпека проблеми стратегічного планування та альтернативні напрями досягнення / у кн.: Андрійчу к В.Г.. Антонюк Я М . Моюй А І Економіка України: реаіії. перспективи розвило ринкових відносіш. - К., 2000. Т. 20. С. 191-197. 12. Иванов Е Экономическая безопасность России // Мировая экономика и международные отношения. 2001. №11. С 44-51 13 Кравченко С.. Тслсник С. Основні напрямки забезпечення економічної безпеки України // Економіка, фінанси право 2002 №12 С. 6-10. 14 Мочерний С . Плотніков О. Економічна безпека в noнтскеті державного су веренітету України // Економіка України 1998 № 4 С 4-13. 15 Новіщький В Економічна безпека в контексті о часної геополітики // Вісник КНТЕУ 2004 №1. С. 28-36. 16 Пирожков СЛ. Економічна безпека України у контексті економічних реформ //Стратегія економічного розвитку України Вип 2-3 2000 С 9-21. 17 Рожков В О Підходи до визначення сутності поняття економічної безпеки // Глобальні та національні проблеми економіки 2016 Вип. 10. С. 478-480 18 Сак Т.В. Економічна безпека України: поняття, структу ра, основні тенденції// Інноваційна економіка. 2013. №6. С 336-340 19 Сенчагов В Экономическая безопасность как основа обеспечения национальной безопасности России // Вопросы экономики 2001 №8. С. 64-79 20. Сухорукое A.I. Методологія оцінки рівня економічної безпеки // Вісник КНТЕУ 2004 №1 С 49-55. LE X P O R T U S № 2 2016 99 21. Сухорукое А І Посилення регулюючої функції оподаткування як фактор забезпечення економічної безпеки України // Стратегія економічного розвитку України Віпі.6. - К., 2(Х)1. С .427-434 22. Сухоруков А.І. Програмно-цільовий підхід до забезпечення економічної безпеки України // Стратегія економічного розвитку України - К . 2000. Вип. 2-3. С. 14-20. 23. Новікова А. Економічна безпека України у транспортній сфері // Економіка України. 2002. №10. С 18-24. 24. Ситих Ю В Деякі аспект продовольчої безпеки в Україні // Формування ринкових відносин в Україні. Вип. 19. - К., 2002. С. 101- 102. 25. Шемет Т.С. Коригування зовнішніх платіжних дисбалансів у системі економніші безпеки держави // Фінанси України. 2000. № 2. С. 53-59. 26. Дехтяр Н А.. Дейнека О.В. Фінансово-економічна безпека підприємства: сутність та механізм забезпечення / у кн.: Стратегії економічного розвитку: держава, регіон, підприємство : колективна монографія: у 2 т. / за заг. ред. К.С. Шапошникова та ін - Херсон: Видавничий дім «Гельветика». 2015. 27. Коковський Л. Економічна безпека як об'єкт економію- гсографргного дослідження // Географія. 2013. № 1(61). С. 12-15. 28. Гришина Л., Бойко Є. Економічна безпека регіонів України в у мовах посилення ризиків нестабільності // Економіко-правова парадигма розвитку сучасного суспільства. 2016. № 1. URL: http://studlib.org. ua/index.php/eprs/article/view/14 29. Гуменюк A.M. Механізми зміцнення економічної безпеки прикордонних територій // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2014. Вип. 4 (108). С. 99-107. 30. Волощук Л.О. Економічна безпека та інноваційний розвиток промислового підприємства: сутність та взаємозв'язок об'єктів управління // Економіка: реалії часу. 2014. № б (16). С. 217-223. URL: http://cconomics.opu.ua/files/archive/2014/n6.html 31. Гамидулласв С.Н. Основы формирования концепции безопасности и таможенный контроль // Ученые записки Санкт-Петербургского филиала РТА. 2001. № 3. С. 107-110. 32. Christina Shraiber. Customs tariff regulation as an instrument of economic security of the russian federation // Customs Scientific Journal CUSTOMS. 2016. \bl. 5, No. 2. P. 88-93. 33. Жалію Я. Стратегія забезпечення економічної безпеки України. Пріоритети та проблеми імплементації. URL: http://old.niss.gov.ua/ book/strateg/023.htm 34. Щетинін А. Розвиток інфраструктури ринку як умова зміцнення економічної безпеки держави // Вісник Академії митної служби України. 2002. JNb 1. С. 35-38. 100 35 Пастернак-Тарану шснко Г Економічна безпека держави: підруч. / за ред проф Б. Кравченка. - К : Кокюр. 2002. 302 с. 36 Про внесення зміни до Митного кодекс} України щодо створення передумов д-ія нової моделі ринку природного газу: Закон України від 04 02 2016 р № 994-VIII // Відомості Верховної Ради України 2016. № 12 Ст. 136. 37. Мазур А.В. Організаційно правові основи митного контролю в Україні: автореф дис . к.ю.н : 12.00.07. - Харків: НЮАУ. 2004. 18 с 38 Міжнародна конвенція гро гармонізацію та спрощення митних процед>р (м. Кіоіо. 1973 p.. в ред. 1999 р.) 39. Про затвердження заходів щодо удосконалення діяльності Державної митної едхжби України у 2003 році: Наказ ДМСУ від 21.04.2003 р. №256. * 40. Про перелік товарів «групи ризику»: Лист ДМСУ № 11/6-14 1- 6021-ЕП від 10.07.2002 // Митна газета. 2002. № 14 41. Про внесення змін і доповнень до Митного кодекс) України Закон України (проект) // Митний брокер 2005. №4. 42. Національна безпека України (1994-1996 pp.): наукова доповідь Національного інституту стратегічних досліджень / Агаркова Н В . Андрійчук В Г.. Бінько І Ф та ін. - К.. 1997 URL: http://old niss.go\ ua/book/otch/roz 15 him 43. Мазу р А.. Толкачова А Удосконалення митного контролю як засіб забезпечення економічної безпеки // Вісник Академії митної служби України 2005. № 4 (28). С. 8-19. 44 World Customs Organization: About Us International Customs Day: 2016 Digital Customs. URL: http //wwwwcoomd.org/cn/aboutus/ intemational-customs-day/icd-2016.aspx 45 Message from the WCO Sccrctary General (2016). URL: http//www. wcoomd.org/cn/about-us/mtcmational-customsdavMmcdia/ W CO/Publ iczGlobal/PDF/About%20us, Intcmational%20C usioms%2() Day/2() 16/WCO%20SG%20Message%20ICD%202016%2 OEN.ashx 46. Зелди P. Есть ли в Украине перспективы цифровой таможни (16 09.2016). URL: http://www.liga.net/opinion/297440_csl-li-vukrainc- pcrspektny -tsifrovoy-tamozhni him 47. Баязітов Л.P. Щодо проекту Закону України № 4777 (6 жовтня 2016 p.). URL: https://www.faccbook.com/pcnnalinkphp? storv_fbid= 1140002702721513&id=100001353821567 48. Про ратифікацію Протоколу про внесення змін до Марраксськоі угоди про заснування Світової організації торгівлі: Закон України від 04.11.2015 № 745-VIII // Відомості Верховної Ради України 2015. № 49-50. Ст. 456.
Серія/номер: Lex Portus;2016 / № 2
Короткий огляд (реферат): У статті економічна безпека держави розьщцається крізь призму митного контролю, а саме одного з двох методів його оптимізації - аналізу та управління митними ризиками, здійснення яких має відбуватися з урахуванням глобалізації економіки. Автор зазначає, що приєднання до Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур, ратифікація Угоди про спрощення процедур торгівлі, унормування в Митному кодексі України визнаних цивілізованими країнами засобів вирішення дилеми «забезпечення національної (у тому числі економічної) безпеки чи спрощення митних формальностей (передусім митного контролю і й сприяння зовнішньоторговим відносинам», сприяв формуванню позитивного образу держави, в якій відчу тним є прагнення створити привабливий інвестиційний клімат з метою піднесення вітчизняної економіки до рівня розвину тих європейських країн
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://hdl.handle.net/123456789/2177
Розташовується у зібраннях:Кафедра адміністративного та митного права

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
ст 2016 економ безпека.pdfелектронне видання2,71 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.